###UPOZORENJE
Nakon posete veb-sajtu ContentExchange.me i prilikom svake sledeće posete ovom veb-sajtu, njegovim poddomenima, vidžetima i korišćenjem naših servisa potvrđujete da ste saglasni sa svim odredbama i da prihvatate sledeće Opšte uslove koji se odnose na sadržaj veb-sajta/servisa ContentExchange.me. Ukoliko se ne slažete sa navedenim odredbama, korišćenje servisa nije dozvoljeno i trebalo bi da prekinete njihovo korišćenje. Molimo da pažljivo pročitate sledeće Uslove.

####Poslednji put izmenjeno: 24.1.2018.

#Opšti uslovi

###OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi korišćenja veb-sajta ContentExchange.me odnose se na uslove korišćenja servisa ContentExchange.me i predstavljaju pravno obavezujući sporazum između provajdera i korisnika veb-sajta ContentExchange.me.

###ZNAČENJE TERMINA Provajder, vlasnik i administrator veb-sajta ContentExchange.me jeste I.R.V. d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana, Slovenija (u daljem tekstu provajder, provajder sadržaja, provajder servisa). Provajderi putanja su provajderi internet konekcije koju koriste korisnici i provajder. Korisnik servisa je svako lice koje na bilo koji način koristi veb-sajt ContentExchange.me (u daljem tekstu korisnik). Korišćenje veb-sajta omogućeno je neograničenom broju korisnika koji prihvate servis provajdera na način, pod uslovima i u skladu sa Uslovima, kao i sa drugim smernicama provajdera. Veb-sajt (u daljem tekstu veb-sajt) jeste veb-sajt ContentExchange.me, njegovi poddomeni i vidžeti koji u okviru njegovog domena ContentExchange.me omogućavaju korisnicima da koriste određene servise koji su opisani u nastavku ovog dokumenta. Provajder može u svakom trenutku promeniti naziv domena. Servisi (u daljem tekstu Servisi) jesu svi servisi i sadržaj na veb-sajtu koje obezbeđuje ContentExchange.

###ОPIS VEB-SAJTA ContentExchange.me, uključujući njegove poddomene i vidžete, predstavlja mesto na kome korisnici mogu lako pristupiti sadržaju sa interneta, koristiti ga i deliti.

###DOSTUPNOST VEB-SAJTA Po pravilu, veb-sajt je dostupan 24 sata dnevno svih dana u godini. Provajder zadržava pravo da onemogući pristup u kratkom vremenskom periodu zbog održavanja i zamene softvera na veb-sajtu. Iz razloga koji se odnose na održavanje, provajder takođe zadržava pravo da onemogući pristup veb-sajtu na duži vremenski period. Provajder ne garantuje pristup veb-sajtu u slučaju kvara na mrežama provajdera putanja ili bilo kog drugog poremećaja ili prekida u radu trećih strana (npr. snabdevanja električnom energijom) i više sile.

###USLOVI KORIŠĆENJA Ne postoji starosno ograničenje za korišćenje sadržaja postavljenog na veb-sajtu. Korišćenje servisa u nezakonite svrhe nije dozvoljeno. Pristupanjem i korišćenjem servisa korisnik se obavezuje da prati smernice i druga pravila korišćenja postavljene na veb-sajtu ContentExchange.me radi obezbeđivanja kvalitetnog korišćenja servisa.

Servisi prikazuju i sadržaj koji nije vlasništvo provajdera. Isključivu odgovornost za ovakav sadržaj ima treća strana koja ga čini dostupnim. Provajder ne kontroliše materijal i podatke drugih subjekata na veb-sajtu i stoga ne može biti odgovoran za tačnost informacija i eventualnu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja takvih informacija ili njihovog gubitka. Da bi se u potpunosti pridržavao ovih uslova, provajder zadržava pravo da kontroliše i pregleda svaki takav materijal ili informacije, kao i pravo da briše, premešta ili menja bilo koji materijal koji po njegovom mišljenju krši ove uslove, ali se ne obavezuje da to učini.

###OPŠTE PREPORUKE KORISNICIMA Korisnici moraju koristiti servise u skladu sa smernicama i preporukama provajdera servisa i smernicama provajdera putanja. Korisnici treba da budu svesni da je zloupotreba moguća uprkos oprezu i praćenju servisa. Provajder servisa obavezan je da obavesti korisnike o svim promenama i novitetima na svim mestima na kojima su postavljene smernice za korišćenje servisa i Uslovi.

###PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA Provajder servisa se obavezuje da pažljivo štiti podatke korisnika i koristi ih za potrebe obezbeđivanja servisa. Lični podaci korisnika zaštićeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka.

###AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE INFORMACIJA Kada posećujete veb-sajt ili ste u interakciji sa njim, ContentExchange može koristiti različite tehnologije koje automatski ili pasivno prikupljaju informacije o načinu pristupanja i korišćenja servisa (u daljem tekstu Informacije o korišćenju). Informacije o korišćenju mogu obuhvatati vrstu pretraživača, operativni sistem, vrstu uređaja, približnu geografsku lokaciju povezanu sa vašom IP adresom, stranicu kojoj se pristupa, vreme, referentni URL i druge informacije koje se obično prenose HTTP zahtevima. Ovi statistički podaci pružaju nam informacije o korišćenju Servisa, na primer koliko posetilaca poseti određenu stranicu na kojoj je Servis instaliran, koliko dugo se zadržavaju na toj stranici, vrstu sadržaja na toj stranici, koje hiperlinkove otvaraju, ako ih ima i šta u načelu rade na toj stranici. Informacije o korišćenju u načelu nisu identifikacionog tipa i koristiće se samo u svrhe opisane u Opštim uslovima. Takođe automatski prikupljamo adresu internet protokola (u daljem tekstu IP) ili druge jedinstvene identifikatore (u daljem tekstu Otisak uređaja) za svaki računar, mobilni uređaj, tehnologiju ili drugi uređaj (zajednički u daljem tekstu Uređaj) koji koristite za pristup Servisu.

Prilikom pretraživanja stranica na veb-sajtu, na računare korisnika učitavaju se posebne datoteke koje se nazivaju kolačići. Kolačići sadrže podatke koji su potrebni da bi neke aplikacije na veb-sajtu radile ispravno, a istovremeno omogućavaju lakše korišćenje servisa na veb-sajtu.

Korisnik u podešavanjima svog pretraživača može da se opredeli da li dozvoljava ili ne određenom veb-sajtu da koristi kolačiće. Korišćenje veb-sajtova koji zahtevaju prijavljivanje nije moguće bez korišćenja kolačića. Više informacija o kolačićima i njihovoj funkciji dostupno je na veb-sajtu Cookies i uputstvu za korišćenje pretraživača.

Korisnik ima mogučnost da zatraži brisanje skupljenih podataka odnosno zabrani upotrebu tih podataka za profiliranje tako da na naslov info@irv.si pošalje poruku za zahtevom za brisanje podataka ili zabranom njihovog korišćenja.

###ODRICANJE OD PRAVA Korisnik mora biti svestan sledećeg: Veb-tehnologije za prenos i pristup sadržajima nisu 100% pouzdane. Provajder sadržaja nije odgovoran u slučaju kvara nastalog zbog provajdera putanja. Provajder sadržaja i provajder putanja nisu odgovorni za prekid u obezbeđivanju servisa nastao zbog nepravilnog korišćenja i korisnikovog nedostatka znanja. Korisniku je potreban odgovarajući računar za gledanje video-sadržaja. Provajder sadržaja ne može obezbediti servise u slučaju kvara na mreži ugovornih strana, poremećaja u snabdevanju strujom ili drugih tehničkih poremećaja koji bi privremeno mogli uticati na obezbeđivanje servisa. Provajder sadržaja nije odgovoran za sadržaj postavljen na veb-sajtu ContentExchange.me čiji su autori partneri veb-sajta ContentExchange.me. Provajder sadržaja zadržava pravo da ukloni svaki neprikladan sadržaj.

###KORISNICI SE OBAVEZUJU DA NEĆE
koristiti servise u komercijalne, nezakonite ili bilo koje druge svrhe osim onih koje su precizirane u Uslovima; distribuirati autorski materijal ili materijal koji je vlasništvo drugog pravnog ili fizičkog lica; pokušavati da sakupe, prikupe odnosno skladište podatke o ličnosti drugih korisnika; kopirati, skladištiti ili proslediti delove sadržaja ili ceo sadržaj veb-sajta na bilo koji način; koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili slične stvari koje mogu uzrokovati smetnje, prekid ili štetu po servis, provajdera servisa i provajderovog hardvera i softvera, provajdera putanja i telekomunikacionih uređaja.

###PRITUŽBE Korisnicima se obezbeđuje tehnička podrška i pomoć putem imejl adrese info@contentexchange.me. Provajder sadržaja odgovara na sve eventualne pritužbe i vodi druge postupke sa korisnicima u skladu sa Uslovima i važećim zakonodavstvom Republike Slovenije. Provajder sadržaja obavezuje se da odmah reši sve eventualne tehničke pritužbe odnosno pritužbe vezane za sadržaj. U slučaju opravdanih pritužbi, provajder sadržaja uklanja uzroke pritužbe, a u slučaju nepravilnosti provajdera putanja, dostavlja ih provajderu putanja. U slučaju opravdanih pritužbi, provajder sadržaja obavezuje se da ih ukloni u razumnom roku i da o tome obavesti korisnike. Sve pritužbe koje se odnose na rad internet mreže rešava provajder internet konekcije koji obezbeđuje servis korisniku.

###KRŠENJE USLOVA Provajder sadržaja zadržava pravo da uskrati pristup sadržaju veb-sajta ContentExchange.me korisnicima koji krše Uslove ili postupaju u suprotnosti sa Uslovima. Ako korisnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu provajderu servisa ili provajderu putanja, on/ona biće moralno, materijalno i pravno odgovoran/odgovorna za štetu. O potencijalnom kršenju pravila korišćenja veb-sajta od strane drugih korisnika možete obavestiti provajdera servisa na imejl adresu info@contentexchange.me, ili pismeno na adresu I.R.V. d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana.

###MODIFIKACIJA I PRESTANAK OBEZBEĐIVANJA NAŠIH SERVISA Provajder zadržava pravo da izmeni i poboljša svoje servise u bilo kom trenutku. Provajder može dodati ili ukloniti funkcionalnosti ili funkcije i može suspendovati ili prekinuti servis u potpunosti. Korisnik ima pravo da prestane sa korišćenjem servisa u bilo kom trenutku. Provajder u bilo kom trenutku može prestati da obezbeđuje servise korisnicima, dodati ili napraviti nove limite za servise.

Provajder sadržaja obavezuje se da na odgovarajući način obavesti korisnike o svim promenama ili modifikacijama uslova korišćenja.